O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


Detail článku

Program Iniciativy Společenství EQUAL 1. 8. 2007

 

       PROEQUALITY

 

                        

     

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

MODELOVÝ PROGRAM PODPORY SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA – kraj Vysočina, MOPPS EQUAL/047

 

 

Globálním cílem projektu je vypracovat a realizovat modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života.

Globální cíl i specifické cíle projektu berou v úvahu opatření v Programu rozvoje kraje Vysočina a Komunitním plánu sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2005 až 2007.

 

Partnery projektu jsou národní organizace, které tvoří Rozvojové partnerství v rámci EU projektu EQUAL.

 

 

Cílové skupiny:

  1. rodiny s pečovatelskými závazky,
  2. osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění, především ženy a to ženy na venkově, v oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou, ženy v oblastech ohrožených vysokou nezaměstnaností,
  3. muži v obdobných životních situacích,
  4. zřizovatelé a poskytovatelé služeb,
  5. zaměstnavatelé,
  6. státní správa a samospráva,
  7. média

 

 

1. Okruh myšlení a hodnot

Cílem okruhu je změna stereotypních postojů k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy, které povedou ke sladění profesního a rodinného života.

 

2. Okruh služeb

Cílem okruhu je rozvoj služeb a jejich přizpůsobení reálným potřebám s využitím zkušenosti z ostatních zemí EU.

 

3. Okruh práce

Cílem je zejména zavedení nových pracovních podmínek a vytvoření a ověření pracovních plánů, postupů a nástrojů s využitím informačních a komunikačních technologií ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou.

Cílem je motivace a stimulace zaměstnavatelů ke spolupráci při zavádění nových pracovních podmínek a k přijímání takových opatření v oblasti řízení a personálního managementu, která podpoří slaďování profesního a rodinného života zaměstnanců.

 

4. Okruh znalostí

Cílem okruhu je odstraňovat bariéry znesnadňující sebevzdělávání, rozvíjení dovedností a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi pracovního uplatnění.

 

 

Průzkumy a komunikace výsledků 

Prostřednictvím průzkumů ve všech okruzích bude oslovena veřejnost, rodiny, zeměstnavatelé, realizátoři a poskytovatelé služeb, ale také instituce podílející se na vytváření podmínek pro možnost slaďování pracovního a rodinného života - zástupci státní správy a samosprávy, médií, vzdělávacích, kulturních a osvětových institucí.

 

 

S O U T Ě Ž

Na podporu všech aktivit, které mají za cíl umožnit zaměstnaným ženám i jejich partnerům nacházet rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem, bude připravena soutěž pro zaměstnavatele „Podnik podporující rodinu“.

Idea soutěže vychází ze známé zkušenosti, ověřené v zahraničí, že partneři, kteří dokáží skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spokojenější a motivovanější. Nejsou tak vystaveni stresům, a to se projevuje ve zvýšené produktivitě, nižších absencích i nemocnosti.

Pozitivní image podniku podporujícího rodinu také snižuje fluktuaci personálu, neboť podnik podporující rodinu je atraktivním zaměstnavatelem.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Partnerství projektu EQUAL MOPPS vyhlašuje soutěž

PODNIK PODPORUJÍCÍ RODINU

 

Záštitu nad soutěží převzalo:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a náměstkyně hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě Ing. Marie Černá.

 

Cíl soutěže:

Ocenit a podpořit  podniky, které do svých personálních strategií zařazují různé formy podpory slaďování profesního a rodinného života a představit je veřejnosti jako atraktivní a žádané zaměstnavatele.

 

Soutěž je určena:

Zaměstnavatelům – fyzickým i právnickým osobám v kraji Vysočina, kteří

           chtějí ukázat, že pro své zaměstnance dělají více než musí

           chtějí deklarovat, že společenská zodpovědnost firmy není v jejich

           případě prázdný pojem

 

Podmínky soutěže:

Mohou se přihlásit  zaměstnavatelé (fyzické nebo právnické osoby), kteří splňují tato kritéria: 

         odvětví:  průmysl, zemědělství, obchod, služby, veřejný sektor

         počet pracovníků: 1 – 24;   25 – 99;   100 – 249;   250+

 

Vyhlášení soutěže:                                                                                           19.9.2006

Termín pro odevzdání přihlášky:                                                                  20.11.2006

Uzávěrka soutěže (odevzdání soutěžních dotazníků):                                15.12.2006

 

Průběh soutěže:

Na základě odevzdané přihlášky  bude účastníkům zaslán soutěžní dotazník v rozsahu cca 5 stran. V průběhu soutěže bude účastníkům nabídnuta možnost konzultací s vyhlašovateli soutěže. Všichni přihlášení obdrží na CD výsledky výzkumu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, provedeného partnerem projektu, společností DEMA a.s., v kraji Vysočina.

Výsledky soutěže budou mít širokou publicitu v regionálním i celostátním tisku, regionální televizi, na tiskových konferencích a tématických workshopech v rámci projektu.

V hodnotitelské komisi usednou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajského úřadu Jihlava, Městského úřadu HB, Hospodářské komory HB a neziskových organizací.

V lednu-únoru 2007 navštíví, po dohodě s účastníkem soutěže, firmy konzultanti nebo hodnotitelé soutěže a na místě se seznámí s aktivitami v oblasti slaďování.

 

Vyhodnocení soutěže:

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v březnu 2007 na společném setkání účastníků soutěže a zástupců státní správy, místní samosprávy, podnikatelských sdružení, partnerů projektu a  nevládních organizací.

 

Podrobné informace a přihlášky do soutěže najdete na : www.rovnesance.cz

 

 

Vyhlášení výsledků soutěže

V Havlíčkově Brodě byly vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. V kategorii podniků nad 500 zaměstnanců zvítězilo Dřevozpracující Družstvo Lukavec, mezi středními podniky se prosadil výrobce koberců a interierového designu Habitat a.s. a jako nejlepší malý podnik (do 25 zaměstnanců) byla vyhodnocena poradenská firma Renvodin-Šafařík, spol. s r.o.

 

Hodnoceny byly flexibilní formy práce, možnosti personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a inovativní přístupy k podpoře rodinného života zaměstnanců (např. komunikace se zaměstnanci na rodičovské dovolené, úprava pracovní doby podle rodinných potřeb zaměstnanců, prorodinné benefity a podpora rodinných příslušníků zaměstnanců).

 

Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina ing. Marie Černé a starostky města Havlíčkův Brod ing. Jany Fischerové v rámci projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina. Projekt je řešen v partnerství, vedeném Českým svazem žen a  za účasti dalších jedenácti partnerů z řad zájmových organizací, poradenských, vzdělávacích a výzkumných společností.

 

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v úterý 27. března 2007 v Hotelu Slunce (Havlíčkův Brod) při příležitosti mezinárodního semináře „Slaďování pracovního a rodinného života“, který proběhl za účasti partnerů projektu ze Švédska a Španělska.

Bližší informace k projektu na www.rovnesance.cz.

 

Pořadí soutěže:

 

Malý podnik (do 25 zaměstnanců)1 Renvodin – Šafařík, spol. s r.o. (Hustopeče, Třebíč):  inspirativní kombinace rodinného a firemního života2 Jiří Holešák – HBH Sběr surovin (Havlíčkův Brod): přizpůsobování provozu osobním a rodinným potřebám zaměstnanců firmy3 ADORES s.r.o. (Humpolec): nápad pozvat rodiny zaměstnanců na výjezdní školení firmy

Střední podnik (do 500 zaměstnanců)1 Habitat, a.s. (Náměšť): propojení podnikání a starosti o kvalitu života v obci2 Kosyka, s.r.o. (Jihlava): firma procesně i manažersky připravená na osobní péči zaměstnance3 Elasta-Vestil, spol. s r.o. (Krucemburk): podpora zaměstnanosti v místě bydliště jako strategie firmy

Velký podnik (nad 500 zaměstnanců)1 Dřevozpracující družstvo Lukavec: velmi kvalitní péče o zaměstnance a jejich blízké2 Moravské kovárny, a.s. (Jihlava): podpora klíčových lidí pro konkurenceschopnost firmy3 Status stavební a.s. (Humpolec): péče o řadové zaměstnance

 

 Tisknout:
Zpět